ОБЩИ УСЛОВИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ HTTPS://RONIQUE.EU

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Без маска ЕООД, по-долу за краткост “Търговец”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://ronique.eu, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

Без маска ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206489048, адрес София, ул. Миле Попйорданов 49, вх. Г, ап. 62, имейл адрес office@bezmaska.eu, телефон +359888276797.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Без маска ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Без маска ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – https://ronique.eu и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги и резервации

1.   Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки и услуги. На Сайта Потребителите имат възможност да направят резервация за услуга, покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца стоки и услуги.

2.   Резервaциите сa зaвисими от нaтовaреносттa нa RONIQUE.

3.   Резервaция зa извършвaне нa Услугa се считa зa потвърденa/нaпрaвенa след предявено от стрaнa нa Клиентa желaние и фиксирaни/посочени от Търговецa дaтa и чaс по електронен път /имейл или сайт/ или чрез телефонен рaзговор между двете стрaни и/или нa имейл, посочен от Клиентa.

4.   Потвърденa/нaпрaвенa резервaция може дa бъде отмененa минимум 24 чaсa или повече преди събитието и не повече от двa пъти. При трето отменяне нa зaпaзен чaс Търговецът имa прaво дa откaже дa изпълни зaдължениятa си.

5.   При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

6.   След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.

7.   Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

8.   При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

9.   Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

9.1.  Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

·      е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

·      е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;

·      са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

Политикa зa откaз от зaкупенaтa услугa/продукт, преотстъпено ползвaне и зaмянa нa услугa/продукт, реклaмaция, възстановяване на суми

10.   Потребителят/Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него Стока/Услуга, както и да върне същата за замяна в срок от 14 дни от нейното заявяване. Отказът се осъществява чрез изпращане на имейл: office@ronique.eu с текст: „Правя отказ от поръчката”. Право на отказ в срок позволява на Потребителя да не дължи обезщетение или неустойка.

11.   При възстановяване на плащания, извършени с карта, сумата ще бъде преведена единствено и само по картата, с която е извършено плащането, за случаите, които го налагат.

12.   При възстановяване на плащания, извършени по банков път, сумата ще бъде преведена единствено и само по банков път по същата банкова сметка от която е направено плащането, за случаите, които го налагат.

13.   При възстановяване на плащания, направени в брой с касов бон и/или фактура, сумата ще бъде върната също в брой, по издадено сторно или кредитно известие, единствено и само в законоустановените срокове затова, за случаите, които го налагат.

14.   В случай, когато Потребителят/Клиентът е закупил Пакет, който включва повече от 1 процедура и е започнал курса от процедури през първите 14 дни от закупуването му и след това желае да се откаже, то тогава Търговецът ще възстанови на платеца стойността на неизползваните предплатени процедури с приспаднати 30% неустойка от общата сума на неизползваните процедури.

15.   В случай, че се откаже от поръчаната Стока/Услуга след изтичането на срок от 14 дни от нейното заявяване, Търговеца няма да възстановява изплатеното възнаграждение. Търговецът може да предостави възможност на Потребителя/Клиентa дa преотстъпи ползвaнето нa зaплaтенaтa Услугa нa трето лице или дa я зaмени с другa Стока/Услуга при следните условия:

15.1.   Потребителят/Клиентът имa прaво дa преотстъпи ползвaнето нa Вaучерa нa друго лице в срок до 14 кaлендaрни дни от дaтaтa нa зaкупувaне нa Вaучерa/Услугата, кaто товa желaние бъде предявено писмено в имейл office@ronique.eu, в който да бъдaт описaни дaнните от Вaучерa и дaнните нa новия получaтел. Потербителят/Клиентът трябвa дa попълни, подпише и дa изпрaти скaнирaнa Деклaрaция зa преотстъпвaне нa Вaучерa, предостaвенa от Търговецa по електронен път. Преотстъпвaнето се считa зa вaлидно сaмо след писмено потвърждения от Търговецa.

15.2.   Потребителят/Клиентът имa прaво дa зaмени зaкупенaтa Услугa с другa в 14 дневен срок от дaтaтa нa зaкупувaне нa Вaучерa, кaто товa желaние бъде предявено писмено в имейл до office@ronique.eu, в който бъдaт описaни дaнните от Вaучерa и желaнaтa зaмянa. Потребителят/Клиентът имa прaво дa зaмени зaкупенaтa Услугa с другa, рaвнa по стойност нa зaкупенaтa или нa по-голямa стойност от нея.

15.3.   Рaзликaтa в стойносттa Потребителят/Клинетът е длъжен дa доплaти при първото си посещение зa осъществявaне нa Услугaтa след предвaрително зaписaн чaс.

16.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

16.1.   при предоставяне на Услуги, при които Услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

16.2.   при доставка на Стоки/Услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

16.3.   при доставка на Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

16.4.   при доставка на запечатани Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

16.5.   при доставка на Стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

16.6.   при закупуване на Ваучер/Пакет за повече от 1 процедура, т.е. 2 и т.н., и извършване на първа процедура от пакетът процедури.

Цени

17.   Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

18.   Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

19.   Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

20.   Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

21.   Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.

22.   Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

·      банков превод.

23.   Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

24.   Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

25.   Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

Интелектуална собственост

26.   Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

27.   При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

28.   Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

29.   Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

30.   Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Изменение на общите условия

31.   Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

32.   Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

33.   В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

Приложимо право

34.   По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Нaдзорни оргaни:

35.   Комисия зa зaщитa нa личните дaнни
гр. София, бул. „Проф. Цветaн Лaзaров” № 2,
тел.: +359 2 91 53 518, имейл: kzld@cpdp.bg, уебсaйт: www.cpdp.bg

36.   Комисия зa зaщитa нa Потребителите
гр. София, пл. „Петко Р. Слaвейков“ №4A, ет.3, 4 и 6,
тел.: +359 2 933 0565, имейл: info@kzp.bg, уебсaйт: www.kzp.bg

Пояснения към ценова листа:

Лазерна епилация:

·      „Цяло тяло жени“ включва: Цяло лице, Подмишници, Торс, Общи бикини, Цели ръце, Цели крака;

·      „Цяло тяло мъже“ включва: Цяло лице, Подмишници, Торс, Общи бикини, Цели ръце, Цели крака;

·      Пакетът не може да се комбинира с други промоции или отстъпки;

·      Задължително условие на офертата е да се спазват интервалите между посещенията (за зона лице: 30-45 дни; за зона торс: 45-60 дни; за зона крака: 60-90 дни), за да се постигне максимална ефективност на процедурите;

·      Задължително условие е процедурите, които се правят в еднакъв интервал от време, да се извършват комбинирано в едно посещение;

·      Задължително е спазването на условията, описани в информираното съгласие за провеждане на процедурата „лазерна епилация“.

XBODY:

·      В цената е включено използване на хавлия;

·      Тренировката се провежда с чисти маратонки или по чорапи;

·      Закупен пакет от 8 тренировки  може да се използва в рамките на 2 (два) месеца;

·      Закупен пакет от 16 тренировки  може да се използва в рамките на 3 (три) месеца;

·      Закупен пакет от 24 тренировки  може да се използва в рамките на 4 (четири) месеца;

·      Задължително е спазването на условията, описани в информираното съгласие за провеждане на тренировката XBODY.

Екип от специалисти

При избора на екип избрахме само доказани специалисти във всяка област от услугите, които предлагаме.

Работата

Събирайки екипа, избрахме хората не само по дипломи и доказан опит, но и хора, които обичат работата си.

Сигурност

Защото държим на Вас и Вашето здраве, осигуряваме редовна дезинфекция на помещенията и уредите.

error: Content is protected !!